Ixaltis raises 8 millions euros, May 2016

Ixaltis raises 8 millions euros, May 2016